HIV oraz AIDS
PROTOKÓŁ z XVI spotkania Zespołu ds. HIV/AIDS

PROTOKÓŁ z XVI spotkania Zespołu ds. HIV/AIDS

Zespół ds. HIV/AIDS
03.08.2021
Justyna Narloch
Justyna
Narloch
AUTOR
Justyna Narloch
Justyna
Narloch
03.08.2021

W dniu 27 lipca 2021 roku odbyło się zdalne spotkanie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Zespół HIV/AIDS) na terenie województwa pomorskiego

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim inicjatywie Fast Track Cities. W zdalnym posiedzeniu udział wzięli członkowie Zespołu: przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Konwentu Powiatów, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus” Eko „Szkoła Życia” w Wandzinie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień. Gościem spotkania była również dr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak – Prezeska Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej.

Tadeusz Jędrzejczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, powitał zgromadzonych członków Zespołu ds. HIV/AIDS i zaproszonych gości oraz nowych członków: Barbarę Toczyńską – Kijewską – reprezentującą Prezydenta Miasta Gdańska, Ewę Puszkiewicz – przedstawicielkę Prezydenta Miasta Sopotu oraz Justynę Rozbicką-Stanisławską, pełniącą odtąd w Zespole rolę przedstawicielki Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień. Przywitał również dr hab. n. med. Tomasza Smiatacza, który zgodził się objąć funkcję nowego Przewodniczącego Zespołu ds. HIV/AIDS.

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak opowiedziała o inicjatywach w zakresie profilaktyki HIV/AIDS podejmowanych przez Fundację Edukacji Społecznej (FES), a następnie przeszła do głównego tematu spotkania, czyli globalnej inicjatywy samorządowej Fast Track Cities. Polega ona na partnerstwie miast z całego świata oraz IAPAC (ang. International Association of Providers of AIDS Care), UNAIDS (ang. United Nations Programme on HIV/AIDS), UN-Habitat (ang. the United Nations Human Settlements Programme) i miasta Paryża. Etapy wdrażania inicjatywy obejmują:

  1. Podpisanie przez prezydentów miast Deklaracji Paryskiej (https://www.iapac.org/files/2020/09/Paris-Declaration-3.0-December-2019-1.pdf)
  2. Określenie najważniejszych wyzwań
  3. Stworzenie profilu epidemiologicznego miast
  4. Uruchomienie strony www miast
  5. Pierwsze konsultacje z ekspertami
  6. Opracowanie miejskiego planu działań
  7. Utworzenie grup roboczych
  8. Pierwsze spotkanie grup roboczych
  9. Pierwszy wstępny raport.

Następnie, w perspektywie 2-5 lat zakłada się osiągnięcie celów 90-90-90 (czyli złożenie, że 90% osób zakażonych HIV będzie znało swój status serologiczny, 90% wszystkich zdiagnozowanych otrzyma leczenie antyretrowirusowe i 90% będzie miało zapewnioną ciągłość opieki i utrzyma długotrwałą supresję wirusologiczną) oraz zero dyskryminacji, a także osiągnięcie pozostałych celów miejskich. Udział w partnerstwie wiąże się również z możliwością uzyskania dodatkowych środków na profilaktykę HIV/AIDS – w 2020 r. pula na granty dla miast wyniosła 75 tys. dolarów. Obecnie w inicjatywnie udział bierze 179 miast z całego świata, w tym 86 z Europy (pełna lista dostępna jest na stronie: https://www.fast-trackcities.org/about). Jak dotąd jednak żadne polskie miasto nie przystąpiło do partnerstwa.

Link do prezentacji p. Magdaleny Ankiersztejn-Bartczak

Magdalena Ankiersztejn-Bartczak potwierdziła, że prowadzone są rozmowy z Urzędami Miast Warszawy i Krakowa. Zachęciła również Trójmiejskie samorządy do rozważenia uczestnictwa w inicjatywie. Przedstawicielki Gdańska, Sopotu oraz Gdyni wyraziły wstępną deklarację chęci przystąpienia do Fast Track Cities i zadeklarowały kontakt z FES w celu omówienia szczegółów i dalszych kroków. Opowiedziały również o działaniach jakie dotychczas podejmowane były przez reprezentowane przez nie jednostki. Zostały one podsumowane w poniższej tabeli.

Zadanie Realizator Kwota w 2020 r.*
Urząd Miasta Gdańska
„Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież” (zajęcia w szkołach ponadpodstawowych) Fundacja Pomorski Dom Nadziei 30 000 zł
„Bezpieczne gruchanie”

(kampania skierowana do studentów)

Fundacja Pomorski Dom Nadziei 10 000 zł
Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych Fundacja Pomorski Dom Nadziei 10 000 zł
Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych Fundacja Pomorski Dom Nadziei 8 000 zł
Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich Fundacja Pomorski Dom Nadziei 12 000 zł
Urząd Miasta Sopotu
„Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież” (zajęcia w szkołach ponadpodstawowych) Fundacja Pomorski Dom Nadziei 18 000 zł
Sopocki Partyworking 2020 Fundacja Czyste Dźwięki 64 970 zł
„Bezpieczne gruchanie” (kampania skierowana do studentów) Fundacja Pomorski Dom Nadziei 5 000 zł
Streetworking w Sopocie w sezonie letnim 2020 roku Fundacja Czyste Dźwięki 65 000 zł
Urząd Miasta Gdyni
Dofinansowanie PKD w Gdyni Fundacja Pomorski Dom Nadziei 22 000 zł

Następnie, pozostali członkowie Zespołu opowiedzieli o działaniach w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Aleksandra Gac – Kierownik Referatu Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego wskazała na dotację jakiej Samorząd udzielił na funkcjonowanie punktów konsultacyjno-diagnostycznych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku. W tym roku, oprócz badań w kierunku HIV, z dotacji możliwe było sfinansowanie również badań w kierunku HCV i kiły.

Adam Hęćko powiedział o stanie realizacji projektów prowadzonych przez Fundację Pomorski Dom Nadziei. Wskazał, że udało się zrealizować m.in. zajęcia dla uczniów w szkołach (zdalnie), jednak projekt „Bezpieczne gruchanie” (skierowany do studentów) musiał zostać zawieszony. Poradnictwo przeprowadzane jest już stacjonarnie, a turnus rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych ma się odbyć pod koniec sierpnia. Zaznaczył również, że w punktach konsultacyjno-diagnostycznych zaczyna pojawiać się coraz więcej osób oraz że w tym roku dzięki dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego, możliwe było poszerzenie diagnostyki w PKD o badania w kierunku kiły.

Tomasz Smiatacz zwrócił uwagę, że w przypadku grup terapeutycznych warto zostawić możliwość spotkań zdalnych, gdyż w przypadku niektórych, bardziej introwertycznych osób jest to preferowana forma kontaktu.

Następnie Justyna Rozbicka-Stanisławska przedstawiła działania jakie zostały podjęte w ostatnim czasie w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień (WOTU). Na przełomie kwietnia i maja wśród ok. 100 pacjentów z poradni leczenia substytucyjnego oraz personelu (zarówno w Gdańsku jak i w Smażynie) wykonano badania w kierunku HCV. Wszystkie wyniki były negatywne. Badania sfinansowane zostały przez firmę zewnętrzną.

Tomasz Smiatacz zwrócił uwagę, że ze względu na pandemię również działania studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie tzw. streetworkingu (m.in. akcja „Tramwaj zwany pożądaniem”) musiały zostać zawieszone. Zaznaczył przy tym, że studenci są grupą zaangażowaną, chętną i gotową do działania. Wskazał również, że trwają prace nad organizacją kolejnego kursu z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla absolwentów medycyny.

Paweł Woźniakowski – Dyrektor Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus” Eko „Szkoła Życia” w Wandzinie opowiedział o trudnościach z jakimi ośrodek, jego kadra i pacjenci musieli borykać się w związku z pandemią (m.in. ze względu na ognisko COVID‑19). Zwrócił również uwagę na problemy z funkcjonującym w ośrodku zakładem opiekuńczo-leczniczym (ZOL) dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz na problemy systemowe związane z właściwą oceną stanu zdrowia pacjentów z AIDS (m.in. w związku z błędnym zastosowaniem skali Barthel). Paweł Woźniakowski zaprosił również Zespół do Wandzina.

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na drugą połowę października.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Zdrowia pod numerem 58 32 68 260
lub adresem e-mail dz@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Zdrowia
ul. Rzeźnicka 58
80-810 Gdańsk