KONKURSY NGO
Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 238/434/23 z dnia 7 marca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej oraz powołania Komisji Konkursowej.

Odpowiedzialny za realizację ww. działań jest Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Cel zadania

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, wynika bezpośrednio z priorytetowych zadań publicznych w tym zakresie, określonych w „Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” (dalej: Program), stanowiącym załącznik do Uchwały nr 600/XLVIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r.

Przedmiotowy konkurs ma na celu zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji priorytetowych zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, wpisujących się w zadania, o których mowa w § 5 pkt 3 ppkt 1 Programu, tj.:

– inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego, w tym w szczególności na rzecz edukacji zdrowotnej,  budowania świadomości zdrowotnej mieszkańców, zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, oraz podnoszenia jakości usług zdrowotnych w województwie.

Finanse

Na realizację w/w zadania w roku 2023 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 220 000 zł.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Zdrowia pod numerem 58 32 68 260
lub adresem e-mail dz@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Zdrowia
ul. Rzeźnicka 58
80-810 Gdańsk