6.2.2. LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

LOGOTYPY

Tytuł projektu:

„Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży”


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Oś Priorytetowa VI „Integracja”,

Działanie 6.2 „Usługi społeczne”,

Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest przeciwdziałanie i ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych z zakresu zdrowia psychicznego dla mieszkańców województwa pomorskiego, w szczególności dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin. Projekt wspiera rozwój deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych, skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wartość dofinansowania: 4 499 677,12

Wartość całkowita projektu: 4 999 641,25 zł

Czas trwania projektu: 01.05.2021 – 30.06.2023

W projekcie może wziąć udział co najmniej 1 500 mieszkańców woj. pomorskiego dotkniętych bezpośrednimi i pośrednimi skutkami pandemii w obszarze zdrowia psychicznego, w szczególności dzieci i młodzież oraz ich rodzin.

Projekt ma na celu wsparcie osób, które ze względu na długotrwałą izolację wywołaną pandemią, zostały pozbawione właściwych warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i psychicznego oraz wymagają wsparcia w szeroko rozumianym obszarze zdrowia psychicznego.

Efektem projektu będzie między innymi:

  • Stworzenie przejrzystego systemu informacji o dostępnych usługach społecznych na rzecz osób będących w kryzysie zdrowia psychicznego;
  • Integracja działań systemu ochrony zdrowia psychicznego z systemem opieki społecznej, systemem edukacji oraz aktywizacji zawodowej;
  • Wsparcie koordynacji i wymiany informacji w tematyce ochrony zdrowia psychicznego, w zakresie działań podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym;
  • Udzielenie wsparcia w zakresie usług społecznych w zakresie szeroko rozumianego zdrowia psychicznego, w formie m.in. porad psychologicznych i psychoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodzin,;
  • Edukacja mieszkańców województwa oraz pracowników w organizacjach działających na rzecz zdrowia psychicznego oraz w codziennej pracy mających kontakt z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.