6.2.2. POMORSKIE WSPIERA

LOGOTYPY

Tytuł projektu:

„Pomorskie wspiera”


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Oś Priorytetowa VI „Integracja”

Działanie 6.2 „Usługi społeczne”

Poddziałanie 6.2.2. „Rozwój usług społecznych”

Celem projektu jest przeciwdziałanie i ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID – 19.

Zaplanowane w Projekcie działania ukierunkowane są na wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej, poprzez zapewnienie im zindywidualizowanych i zdeinstytucjonalizowanych świadczeń w postaci: porad psychologicznych, usług opiekuńczych świadczonych przez wolontariuszy, usług zdrowotnych oraz profilaktyczne szczepienia przeciw pneumokokom.

Wartość dofinansowania: 7 571 699,02

Wartość całkowita projektu: 7 970 209,50 zł

Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 30.06.2023

W projekcie może wziąć udział 3000 mieszkańców województwa pomorskiego (1500 kobiet), dotkniętych COVID-19, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny.

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:

  1. Usługi opiekuńcze w formie wolontariatu.
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – fizjoterapia oddechowa.
  3. Wsparcie psychologiczne.
  4. Profilaktyczne szczepienia przeciw pneumokokom.
  5. Zajęcia edukacyjne związane z profilaktyką zdrowotną.