PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Program Polityki Zdrowotnej (PPZ) – jest to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego.

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia programów polityki zdrowotnych jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).

Jednostki samorządu terytorialnego opracowujące, wdrażające, realizujące i finansujące PPZ, mają obowiązek przekazania projektu programu do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w celu zaopiniowania. AOTMiT jest zobowiązana sporządzić swoją opinię w ciągu 2 miesięcy. Projekt programu nie podlega ocenie Agencji, jeżeli stanowi kontynuację programu realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim okresie pod warunkiem, że poprzednio realizowany program został zaopiniowany przez Agencję.

Wzór PPZ określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2476).

Więcej informacji: https://www.aotm.gov.pl/polityka-zdrowotna/

Programy polityki zdrowotnej z perspektywy AOTMiT

W dniu 17 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjno – warsztatowe prowadzone przez przedstawicieli Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pt. Programy polityki zdrowotnej z perspektywy AOTMiT – praktyczne wskazówki dotyczące opracowywania i opiniowania PPZ.

Poniżej prezentacje:

  1. Regionalne Programy Zdrowotne – Michał Sawicki
  2. Proces oceny programów polityki zdrowotnej finansowanych z EFS – Sylwia Chylak

 

Najnowsze aktualności