6.2.2. POMORSKIE WSPIERA

LOGOTYPY

Tytuł projektu:

„Pomorskie wspiera”


Oś Priorytetowa VI „Integracja”

Działanie 6.2 „Usługi społeczne”

Poddziałanie 6.2.2. „Rozwój usług społecznych”

Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0103/20-01

Tytuł projektu: „Pomorskie Wspiera”

Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 31.10.2023

Z dniem 31.10.2023 roku Samorząd Województwa Pomorskiego zakończył realizację projektu „Pomorskie Wspiera” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było wsparcie 3210 mieszkańców województwa pomorskiego dotkniętych COVID-19, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny. Zaplanowane w Projekcie działania ukierunkowane były na wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej, poprzez zapewnienie im zindywidualizowanych i zdeinstytucjonalizowanych świadczeń w postaci: porad psychologicznych, usług opiekuńczych świadczonych przez wolontariuszy, usług zdrowotnych oraz profilaktyczne szczepienia przeciw pneumokokom.

Każdy uczestnik projektu otrzymał wsparcie zindywidualizowane tj. ujęte w  opracowany specjalnie dla niego Indywidualny Plan Wsparcia. Plan wsparcia obejmował co najmniej jedną z niżej wymienionych form:

  1. Usługi opiekuńcze w formie wolontariatu.
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – fizjoterapia oddechowa.
  3. Wsparcie psychologiczne.
  4. Profilaktyczne szczepienia przeciw pneumokokom.
  5. Zajęcia edukacyjne związane z profilaktyką zdrowotną.

Wartość dofinansowania: 8 173 151,81 zł

Wartość całkowita projektu: 8 603 317,69 zł

Wkład własny: 430 165,88 zł

SWP: 189 260,48 zł

Wkład niepieniężny: 240 905,40 zł.

Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 200.

Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i w podobnej jakości oraz zobowiązuje się do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji Projektu do 30.10.2026 r.