14.1. WSPARCIE UKRAINY

LOGOTYPY

Tytuł projektu:

„Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 14. Integracja imigrantów

Działanie 14.01. Integracja imigrantów

Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r.

Wartość dofinansowania: 950 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 000 000,00 zł

Czas trwania projektu: 1.09.2022 – 31.10.2023

Grupa docelowa i rodzaje wsparcia w projekcie:

Projekt zakłada objęcie wsparciem 150 osób (120 kobiet i 30 mężczyzn):

 • przebywających na terenie woj. pomorskiego,
 • którym nadany został numer PESEL ze statusem UKR.

Ponadto w projekcie będą mogły wziąć udział migranci którzy nie mają możliwości uzyskania statutu UKR w rejestrze PESEL i nie są obywatelami Ukrainy, lecz innych krajów lub bezpaństwowcy, którzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • kursu języka polskiego,
 • kursu masażu relaksacyjnego,
 • kurs arteterapii z elementami psychologii.

Miejsce realizacji projektu:

Kursy realizowane będą w 5 szkołach policealnych, dla których organem nadzorującym jest Samorząd Województwa Pomorskiego:

 1. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku
  Adres: al. Gen. J. Hallera 17, 80-401 Gdańsk
  tel.: 58 341 25 93, e-mail: sekretariat@medyk.gda.pl
 2. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni
  Adres: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
  tel.: 586 208 117, sekretariat@wzspgdynia.pl
 3. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku
  Adres: ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk
  tel.: 59 842 23 47; 508 309 640, e-mail: zsm_sl@wp.pl
 4. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie
  Adres: ul. Reja 12, 82-400 Sztum
  tel.: 552 772 408, e-mail: sekretariat@medyk.sztum.pl
 5. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim im. Matki Teresy z Kalkuty
  Adres: ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański
  tel.: 58 562-36-16, e-mail: szkola@medyk-stg.pl
Do pobrania
Regulamin określający zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie pn. „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” (Регламент визначення принципів прийняття та реалізації підтримки у проекті "підтримка українських мігрантів у Помор’ю")
Zał. 1-Zał. 2 Wzory klauzul informacyjnych (Зразок інформаційного застереження для збору даних від суб'єкта даних)
Zał. 3 Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru Zarządzanie RPO (Декларація учасника Проекту щодо збірника „Управління регіональною операційною програмою Поморського воєводства на 2014-2020 роки”)
Zał. 4 Oświadczenie uczestnika Projektu grantowego w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” (Декларація учасника Проекту щодо збірника „Центральна телеінформаційна система, що забезпечує виконання оперативних програм”)
Zał. 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (Обсяг персональних даних, переданих для обробки у збірниках ""управління регіональною оперативною програмою Поморського воєводства на 2014-2020 роки" та "Центральна інформаційно-інформаційна система, що підтримує реалізацію оперативних програм")
Zał. 6 Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika Projektu(Зразок згоди на використання зображення учасника проекту)
Zał. 7 Deklaracja uczestnika projektu (Декларація учасника проекту)
Zał. 8 Ankieta wstępna (ПОПЕРЕДНЯ АНКЕТА МОНІТОРИНГ ХОДУ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ )
Zał. 9 Ankieta podsumowująca (ПІДСУМОК ОПИТУВАННЯ МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ)