14.1. WSPARCIE UKRAINY

LOGOTYPY

Tytuł projektu:

Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem

Z dniem 31.10.2023 roku Samorząd Województwa Pomorskiego zakończył realizację projektu „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego, w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r., w tym osoby należące do mniejszości romskiej. Projekt był realizowany na podstawie umowy numer: RPPM.14.01.00-22-0003/22-00 w ramach Osi Priorytetowej XIVI „Integracja imigrantów”, działanie 14.1 „Integracja imigrantów”. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków samorządu województwa.

Montaż finansowy projektu przedstawiał się następująco:

Wartość dofinansowania: 950 000,00 zł

Wartość całkowita projektu: 1 000 000,00 zł

Wkład własny: 50 000,00 zł

SWP: 50 000,00 zł

Wkład niepieniężny: 50 000,00 zł.

 

Czas trwania projektu: 01.09.2022 r. – 31.10.2023 r.

Grupa docelowa i rodzaje wsparcia w projekcie:

Zaplanowane w Projekcie działania ukierunkowane były na wsparcie osób przebywających na terenie woj. pomorskiego, którym nadany został numer PESEL ze statusem UKR. Ponadto w projekcie mogły wziąć udział migranci, którzy nie mieli możliwości uzyskania statutu UKR w rejestrze PESEL i nie były obywatelami Ukrainy, lecz innych krajów lub bezpaństwowcy, którzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuch wojny. Projekt ukierunkowany był na wzrost poziomu wykształcenia  lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Każdy uczestnik projektu otrzymał wszystkie formy wsparcia, które były zaplanowane w projekcie.

W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Kursu języka polskiego.
  2. Kursów zawodowych, m.in. kurs masażu, kursu arteterapii z elementami psychologii,

kursu zabiegów kosmetycznych na twarz.

  1. Pakietów edukacyjnych w postaci materiałów do pracy na kursach

 

W projekcie udział wzięło 178 osób – 165 kobiet i 13 mężczyzn.

 

Wszystkie zaplanowane w ramach projekt wskaźniki zostały zrealizowane, a wsparcie projektowe spotkało się z przychylnym odzewem.

 

Miejsce realizacji projektu:

  1. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku
  2. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni
  3. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie
  4. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku
  5. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim

 

Do pobrania
Regulamin określający zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie pn. „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” (Регламент визначення принципів прийняття та реалізації підтримки у проекті "підтримка українських мігрантів у Помор’ю")
Zał. 1-Zał. 2 Wzory klauzul informacyjnych (Зразок інформаційного застереження для збору даних від суб'єкта даних)
Zał. 3 Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru Zarządzanie RPO (Декларація учасника Проекту щодо збірника „Управління регіональною операційною програмою Поморського воєводства на 2014-2020 роки”)
Zał. 4 Oświadczenie uczestnika Projektu grantowego w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” (Декларація учасника Проекту щодо збірника „Центральна телеінформаційна система, що забезпечує виконання оперативних програм”)
Zał. 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (Обсяг персональних даних, переданих для обробки у збірниках ""управління регіональною оперативною програмою Поморського воєводства на 2014-2020 роки" та "Центральна інформаційно-інформаційна система, що підтримує реалізацію оперативних програм")
Zał. 6 Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika Projektu(Зразок згоди на використання зображення учасника проекту)
Zał. 7 Deklaracja uczestnika projektu (Декларація учасника проекту)
Zał. 8 Ankieta wstępna (ПОПЕРЕДНЯ АНКЕТА МОНІТОРИНГ ХОДУ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ )
Zał. 9 Ankieta podsumowująca (ПІДСУМОК ОПИТУВАННЯ МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ)